Tại PD, chúng tôi có được những cơ hội bất ngờ sẽ tạo thành xương sống mới cho sự tiến bộ toàn cầu của chúng tôi.

Chúng tôi điều hành các doanh nghiệp trong các ngành giáo dục, vận tải, thương mại dịch vụ. Là một phần của mạng lưới PD rộng lớn hơn, chúng tôi cũng có quyền truy cập vào các quan điểm và tài nguyên giúp chúng tôi thực hiện tầm nhìn của mình đối với từng thị trường mà chúng tôi đang tham gia.

blank
blank

+ 5 công ty

+ 15 chi nhánh

blank

+ 2 Công ty

+ 10 Chi nhánh

blank
blank
blank
blank
blank

Đầu tư 

blank

Giáo dục 

blank
blank

Vận tải 

blank

Hồ Chí Minh

blank
blank
blank
blank

Bình Dương

blank
blank

Đà nẵng

blank